Declaració d’accessibilitat

GESTIÓ INTEGRAL D’EMPRESES GESCOVA S.L s´ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web www.gescova.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1. Manca de conformitat amb:

UNEIX 9.1.4.12 Espaiat del text. Al contingut implementat usant llenguatges de marcatge que suporten les següents propietats d’estil de text, no es produeix cap pèrdua de contingut o funcionalitat en configurar tot el següent i en no canviar cap altra propietat d’estil:
– Alçada de línia (espaiat de línia) d’almenys 1,5 vegades la mida de la font;
– Espaiant els paràgrafs següents a almenys 2 vegades la mida de la font;
– Espaiat de lletres (rastreig) a almenys 0.12 vegades la mida de la font;
– Espai entre paraules d’almenys 0,16 vegades la mida de la font.

UNEIX 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG. S’han de satisfer, al nivell AA, els cinc requisits de conformitat de les Pautes WCAG 2.1 següents [5]:
1) nivell de conformitat;
2) pàgines completes;
3) processos complets;
4) ús de tecnologies exclusivament segons mètodes que siguin compatibles amb laccessibilitat;
5) sense interferència.

UNEIX 11.7 Preferències d’usuari. Quan el programari que no està dissenyat per aïllar-se de la vostra plataforma proporcioni una interfície d’usuari, aquesta interfície d’usuari ha de seguir els valors de les preferències de l’usuari respecte a unitats de mesura, color, contrast, tipus de lletra, cos de lletra i cursor del focus de la plataforma, llevat que l’usuari els anul·li.

UNE 11.8.1 Tecnologia de gestió de continguts. En la mesura que la informació necessària per a l’accessibilitat sigui compatible amb el format que s’utilitza per a la sortida de leina dautor.

UNE 11.8.2 Creació de continguts accessibles. les eines d’autor han de permetre i guiar la producció de continguts d’acord amb els capítols 9 (pàgines web) o 10 (per a document no web) (és a dir, el nivell AA de les WCAG 2.1).

UNE 11.8.3 Preservació de la informació d’accessibilitat durant les transformacions. Si l’eina d’autor proporciona transformacions de reestructuració o de recodificació i si a la tecnologia de gestió de continguts de la sortida hi ha mecanismes equivalents, aleshores la informació d’accessibilitat s’ha de preservar a la sortida.

UNE 11.8.4 Servei de reparació. Si la funcionalitat de verificació de l’accessibilitat d’una eina d’autor pot detectar si el contingut no compleix un requisit dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons escaigui, llavors l’eina d’autor ha de proporcionar-ne una ) suggeriment(s) per a la seva reparació.

UNEIX 11.8.5 Plantilles. Si una eina d’autor proporciona plantilles, ha d’estar disponible i identificada com a tal com a mínim una plantilla que sigui compatible amb la creació de contingut d’acord amb els requisits dels capítols 9 (Web) o 10
(Documents no web), segons escaigui.

UNE 12.2.2 Comunicació efectiva. els serveis de suport han de proporcionar informació sobre les característiques d’accessibilitat i compatibilitat que s’inclouen a la documentació del producte (com a funcions d’accessibilitat incorporades i funcions d’accessibilitat que brinden compatibilitat amb els productes de suport).

UNE 12.2.3 Comunicació efectiva. Els serveis de suport per a les TIC s’han d’adaptar a les necessitats de comunicació de les persones amb discapacitat, directament oa través d’un punt de derivació.

UNE 12.2.4 Documentació accessible. La documentació subministrada pels serveis de suport s’ha de proporcionar almenys en un dels formats electrònics següents:
1. a) un format web que estigui conforme amb els requisits.
2. b) un format no web que estigui conforme amb els requisits.
3. Càrrega desproporcionada. NO APLICA

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 4 de setembre de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per ARNAU PÉREZ DE TUDELA GUASCH – ACOMUNICA
Última revisió de la declaració: 4 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, com ara:

 Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accés